Poznejte svá práva pacienta

Práva pacientů jsou definována v českém právním systému v řadě zákonů a také v Etickém kodexu Práva pacientů. Prokousat se jimi proto není nic rychlého ani jednoduchého. Vybrali jsme pro vás proto ty nejdůležitější informace, které je užitečné mít po ruce. Máte právo:

Poskytování zdravotních služeb
 • Na poskytnutí zdravotních služeb pouze s vaším svobodným a informovaným souhlasem. V určitých situacích však souhlas potřeba není, jde o:
  - soudem uložené ochranné léčení či vyšetření zdravotního stavu,
  - nařízenou karanténu, izolaci nebo léčení podle zákona o ochraně veřejného zdraví,
  - nutnou a neodkladnou péči, ohrožení vlastní osoby nebo okolí,
  - známky duševní poruchy,
  - podezření na týrání, zneužívání či zanedbávání u nezletilých osob či osob s omezenou svéprávností.
 • Na poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni.
 • Na úctu, důstojné zacházení, ohleduplnost a respektování soukromí při poskytování zdravotních služeb v souladu s jejich charakterem.
 • Zvolit si poskytovatele zdravotních služeb včetně zdravotnických služeb, kteří odpovídají vašim zdravotním potřebám (se stejnými omezeními jako v případě souhlasu s poskytováním zdravotní péče).
 • Vyžádat si konzultaci jiného lékaře. To ovšem neplatí při poskytování neodkladné péče nebo péče o osoby ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence.
 • Určit osoby, které mohou vyslovit souhlas nebo nesouhlas s poskytováním zdravotních služeb za vás, jestliže tak nebudete s ohledem na svůj zdravotní stav moci učinit sami.
 • Vyslovit předem souhlas nebo nesouhlas s poskytováním zdravotnických služeb a jejich formou pro případ, kdy byste se dostali do takového zdravotního stavu, v němž to nebudete schopni učinit.
 • Být předem informováni o ceně poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a o způsobu jejich úhrady. Samozřejmě jen v případě, že to náš zdravotní stav umožňuje.
 • Máte právo na zdravotní péči bez přímé úhrady, většina pacientů si něco takového ale vůbec neuvědomí, a tak klidně například u stomatologa bez diskusí hradí cokoli, co lékař řekne.
 • Znát jména a příjmení lékařů a dalších zdravotnických či odborných pracovníků, kteří o nás pečují, a to i studentů, pokud se péče v rámci výuky účastní.
 • Odmítnout přítomnost osob, které se péče o nás přímo neúčastní. To znamená, že ani přítomnost studentů při vyšetření nebo operaci není zcela samozřejmá a můžeme ji odmítnout.
Informace o zdravotním stavu a léčbě
 • Na informace o vašem zdravotním stavu a o navrženém individuálním léčebném postupu a všech jeho změnách. Informace by měly být takové, abyste mohli zasvěceně rozhodnout, zda s nimi souhlasíte. Vyjma případů akutního ohrožení, máte být informováni i o případných rizicích.
 • Na kopii či výpis vaší zdravotnické dokumentace. Pokud poskytovatel pacientovi na jeho žádost neumožní pořídit si kopii či výpis vlastními prostředky na místě, je povinen pořídit výpis či kopii do 30 dnů od obdržení žádosti pacienta. Poskytovatel může po pacientovi požadovat úhradu nákladů vynaložených na pořízení a doručení výpisu či kopie zdravotnické dokumentace.
 • Klást doplňující otázky vztahující se k vašemu zdravotnímu stavu a navrhovaným službám, přičemž odpovědi musí být podány tak, abyste jim opravdu rozuměli.
 • Vzdát se podání informace o vašem zdravotním stavu, popřípadě můžete určit, které osobě může být informace podána.
 • Být seznámeni s vnitřním řádem zdravotnického zařízení lůžkové nebo jednodenní péče.
 • Požádat jednou ročně zdravotní pojišťovnu o písemné údaje o zdravotní péči uhrazené za nás v období posledních 12 měsíců.
Primární a ambulantní specializovaná péče
 • Vybrat si lékaře svobodně podle vlastního uvážení. Lékař primární péče (tj. praktický lékař, zubař či ženský lékař), u kterého jste se zaregistrovali, je povinen poskytnout vám základní zdravotní péči včetně návštěvní služby.
 • Na specializované ambulantního vyšetření či péče v zdravotnickém zařízení, které má smlouvu s vaší zdravotní pojišťovnou. Doporučení vystavuje lékař primární péče, vyžaduje-li to váš zdravotní stav. Odborného specialistu můžete však navštívit i přímo bez doporučení.
 • Na péči v soukromém zdravotnickém zařízení, kde si péči hradíte sami. Pokud vám však zdejší lékař vystaví požadavek k specializovanému vyšetření (například potřebujete ultrazvuk),  budete si jej musete uhradit z vlastní peněženky. A to i v případě, že zařízení, kde vám budou vyšetření poskytovat, smlouvu s vaší zdravotní pojišťovnou má.
Hospitalizace
 • Zvolit si  zdravotnické zařízení či dokonce lékaře, který zde o vás bude pečovat. Dokonce si můžete i sami vybrat, která zdravotní služba vás do nemocnice doveze. Avšak jen v případech, kdy to váš zdravotní stav dovolí.
 • Přijímat návštěvy s ohledem na náš zdravotní stav.
 • Přijímat duchovní péči a podporu od duchovních církví a náboženských společností registrovaných v ČR s ohledem na náš zdravotní stav a v souladu s vnitřním řádem zařízení.
 • Na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby jím určené, pěstouna nebo jiné osoby, do jejíž péče jsme byli svěřeni, jestliže jsme nezletilí, na základě rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu. Ovšem pouze tehdy, nenaruší-li přítomnost těchto osob poskytnutí zdravotních služeb, jestiže to dovolí provozní podmínky a vnitřní říd zdravotnického zařízení. Pobyt těchto osob je u dětí do šesti let hrazen ze zdravotního pojištění.
 • Na nepřetržitou přítomnost opatrovníka či osoby určené opatrovníkem, jsme-li osobou, jejíž svéprávnost je omezena tak, že není způsobilá posoudit poskytnutí zdravotních služeb, popřípadě jejich důsledky. Platí jen, nenaruší-li přítomnost těchto osob poskytnutí zdravotních služeb.
 • Na přítomnost osoby blízké nebo osoby námi určené, nenaruší-li přítomnost těchto osob poskytnutí zdravotních služeb.
 • Na doprovod a přítomnost vodicího nebo asistenčního psa ve zdravotnickém zařízení, jsme-li pacienti se smyslovým či tělesným postižením a psa se speciálním výcvikem běžně využíváme. Platí jen tehdy, umožňuje-li to náš zdravotní stav a vnitřní řád konkrétního zdravotnického zařízení.
 • Na vydání léků na tři dny po skončení vyšetření či léčby v nemocnici.
Pohotovostní a záchranná služba
 • Využít pohotovostní služby v případě náhlého onemocnění nebo úrazu mimo ordinační hodiny nebo v nepřítomnosti ošetřujícího lékaře. V menších lokalitách České republiky by měla být pohotovostní služba zajišťována vzájemně se zastupujícími lékaři. Ve větších městech pak najdete pohotovostní služby ve zvláštních ordinacích či jsou součástí pohotovostní služby nemocnic.
 • V případech závažného poškození zdraví či přímého ohrožení života využít zdravotnické záchranné služby. Dovoláte se jí prostřednictvím bezplatných linek 112 nebo 155.
 • Na příjezd sanity v limitu 20 minut.
Recepty
 • Na vystavení receptu (lékařského předpisu)  lékařem, který je ve smluvním vztahu s vaší  zdravotní pojišťovnou. Výjimku tvoří případy nutné a neodkladné zdravotní péče, kdy recept může vystavit jakýkoli lékař.
 • Na výdej předepsaných léků, a to: do 24 hodin v případě receptu z pohotovostní služby, do pěti dnů u předpisu na antibiotika, do tří dnů u opiátů. Ostatní recepty platí zpravidla týden. Po uplynutí těchto lhůt vám již na jejich základě lékárna léčivo vydat nemusí.
 • Na prodloužení platnosti receptu vystavujícím lékařem, jestliže lékárna pro vás musí předepsaný lék zvlášť zajistit.
 • Na poskytnutí jiného léčivého přípravku s s odpovídající účinností, který je hrazený stejným způsobem,  nemá-li lékárna předepsané léčivo na skladě a není-li možné jej v předepsané době obstarat.
Kde získáte další informace nebo si můžete stěžovat
 • Máte dojem, že jsou vaše práva pacienta porušována nebo se na ně chcete informovat podrobněji? Podejte podnět Kanceláři Ombudsmana pro zdraví prostřednictvím vhodného formuláře on-line, e-mailem nebo klasickou poštou (Nezapomeňte, že pokud nepodáváte podnět on-line, bude přijat pouze s vyplněným formulářem. Můžete si jej stáhnout zde...)