Jak podat podnět Kanceláři Ombudsmana pro zdraví

Podněty Kanceláři Ombudsmana pro zdraví lze podávat  písemně, a to výhradně prostřednictvím elektronického či tištěného formuláře. Vyberte si tu následujících tří forem, která pro vás bude nejpříjemnější.

Prostřednictvím on-line formuláře - vyplňte elektronický formulář (vyberte ten, který je vhodný pro váš případ, tedy pro fyzické osoby, právnické osobyzplnomocněné zástupce  ) a klikněte na tlačítko "odeslat".  On-line formulář je zárukou, že vaše podání bude obsahovat všechny potřebné náležitosti. Celková velikost podání včetně příloh může být maximálně 3 MB a musí respektovat pravidla elektronické komunikace.

Elektronickou poštou - stáhněte a vyplňte formulář zašlete e-mail na adresu ochrance@ombudsmanprozdravi.cz, v němž vylíčíte podstatu vašeho problému nebo dotazu. K e-mailu přiložte dokumenty, které považujete za důležité (lékařské zprávy, výpisy či kopie zdravotní dokumentace, výsledky jednání, rozhodnutí apod.). Maximální celková velikost všech příloh může činit maximálně 5 MB. E-mailové podání musí být v souladu s pravidly elektronické komunikace.

Písemně klasickou poštou - stáhněte a vytiskněte si formulář stížnosti a dotazů, vyplňte jej a zašlete poštou na adresu Kancelář Ombudsmana pro zdraví, Národní 11, 110 00 Praha 1. Stížnost včetně příloh (lékařské zprávy, výpisy či kopie zdravotní dokumentace, výsledky jednání, rozhodnutí apod.) lze za předpokladu respektování pravidel elektronické komunikace zaslat i na technickém nosiči dat.

Co musí stížnost či dotaz obsahovat
  • jméno a příjmení, bydliště, telefon a v elektronické komunikaci také e-mail; u právnické osoby název, sídlo a osobu oprávněnou jednat jejím jménem,
  • název zdravotního zařízení, pojišťovny či jiné instituce a osoby vůči nimž je stížnost namířena,
  • věcný popis podstaty problému včetně informací, jaké kroky, stížnosti a podněty již byly podány a s jakým výsledkem,
  • kopie dokladů, vyjádření či rozhodnutí, která byla v daném případě již vydána, úzce s ním souvisejí nebo obsahují důležité informace.

Stížnost či dotaz může podat jen ten, kdo sám chce chránit svá práva nebo je zákonným zástupcem či opatrovníkem dotčeného. V případě zastoupení jakékoli jiné osoby je nutné doložit plnou moc či jiný doklad, který vás k podání opravňuje.

Za jak dlouho můžete očekávat odpověď?

Na váš podnět odpovíme do pěti pracovních dnů. Pro vyřízení stížností však není stanovena žádná lhůta. Délka šetření je vždy individuální a odvíjí se od okolností a složitosti každého jednotlivého případu. Kancelář Ombudsmana pro zdraví se snaží řešit všechny podněty v rámci svých možností co nejrychleji.

Kolik stojí služby Kanceláře Ombudsmana pro zdraví?

Poradenské a zprostředkovatelské služby Kanceláře Ombudsmana pro zdraví jsou bezplatné. Za zprostředkované lékařské konzultace, advokátní a mediační služby platíte po předchozí dohodě přímo konkrétnímu poskytovateli služby.